Inauguracja roku akademickiego 2010/2011

Rozwiń
prof. dr hab. Janusz Moryś
prof. dr hab. Janusz Moryś

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy dziś już 65. rok akademicki w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Rozpoczynamy go w nie najlepszych warunkach zewnętrznych – kolejny rok brakuje regulacji wysokości zarobków, zmniejszono nakłady na szkolnictwo wyższe, zwiększając oczekiwania i wymagania efektywności współpracy z przemysłem czy poprawy notowań naszych uczelni na światowych listach rankingowych. Ten kolejny rok, w warunkach niezwiększonej dotacji dydaktycznej w stosunku do roku ubiegłego, nakazuje nam szukania własnych źródeł przychodów oraz oszczędności i rozsądku w wydatkowaniu pozyskanych środków.

Pomimo tych kłopotów Gdański Uniwersytet Medyczny ponownie znalazł się w pierwszej dwudziestce najlepszych uczelni akademickich w Polsce; zajął 17. miejsce i wyprzedził m.in. Uniwersytet Gdański (20 miejsce) i Politechnikę Gdańską (27 miejsce). Wśród uczelni medycznych zajął ponownie 6. miejsce. W kategorii „publikacje naukowe”, uwzględniając ilość oraz wskaźniki cytowań publikacji, Gdański Uniwersytet Medyczny zajął 5. miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich kraju. Bardzo dobrze ocenione zostały również warunki studiowania w naszej Uczelni, bowiem znaleźliśmy się na 5. miejscu w kraju. Mamy więc powody do zadowolenia z osiąganych wyników i powinniśmy czuć się zmotywowani do dalszego podnoszenia poziomu i jakości działań w naszej Uczelni.

Chciałbym w tym miejscu przedstawić najważniejsze wydarzenia mijającego roku akademickiego. Nie będzie to jednak szczegółowe sprawozdanie z działalności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdyż podobnie jak i w roku ubiegłym zostanie ono zamieszczone na stronach extranetowych Uczelni tak, aby każdy członek naszej społeczności akademickiej mógł się z nim zapoznać.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr medycznych na najwyższym poziomie oraz wdrażanie nowych technologii w ochronie zdrowia. Do realizacji takich zadań niezbędna jest bardzo dobra kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci i kandydaci na studentów. W bieżącym roku liczba kandydatów na jedno miejsce na kierunku lekarsko-dentystycznym i lekarskim osiągnęła ponownie bardzo wysokie wartości – odpowiednio 26 i 15 osób na jedno miejsce. Do nauczania w języku angielskim mieliśmy średnio 2,7 kandydata na jedno miejsce. Świadczy to o zainteresowaniu młodzieży naszą ofertą edukacyjną, jak również o tym, iż w naszym kraju, w przeciwieństwie do krajów starej Europy, jest wielu chętnych do nauki i wytężonej pracy. Nie brakuje ludzi, którzy nie boją się trudnego i odpowiedzialnego zawodu związanego z udzielaniem pomocy drugiemu człowiekowi. Naszym więc zadaniem dydaktycznym i naukowym jest przychodzących do nas studentów wyposażyć w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby jako absolwenci byli na rynku pracy najbardziej poszukiwanymi. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji projekty ustaw reformujące zarówno system edukacji w zawodach medycznych, jak i sposób kierowania jednostkami ochrony zdrowia. Budzą one szereg wątpliwości, ale również nadzieję na zmiany w anachronicznym systemie kształcenia i zarządzania w ochronie zdrowia. Likwidacja stażu podyplomowego i egzaminów państwowych z przeniesieniem praktyki zawodowej na ostatni rok studiów, zmiany w systemie uzyskiwania specjalizacji zawodowych, to tylko niektóre z proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia nowości. Z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych związana będzie głęboka restrukturyzacja programów nauczania oraz konieczność dostosowania do zmienionego czasu studiów treści programowych przedmiotów zarówno podstawowych, jak i klinicznych. Będzie to dużym wyzwaniem w nadchodzącym roku akademickim.

Głębokim niepokojem natomiast napawają propozycje zmian w pakiecie ustaw, dotyczącym działania jednostek ochrony zdrowia, a w szczególności zapis zabraniający łączenia funkcji kierownika kliniki ze stanowiskiem ordynatora czy zadaniowy system płac i pracy. Obie zmiany, niejasno przedstawione, budzą jednoznaczne niezadowolenie, zwłaszcza pomysł o obligatoryjnym rozdzieleniu funkcji kierownika i ordynatora kliniki. Wprowadzenie w życie tego zapisu spowodować może albo pozbawienie opieki pacjentów przez posiadających olbrzymią wiedzę samodzielnych pracowników nauki, lub, co gorsza, rezygnację tych ostatnich z pracy w uczelni i przejście na intratne kontrakty szpitalne. Pojawi się pytanie, kto będzie uczył studentów i pracował naukowo? Mam nadzieję, że jest to jedynie niefortunne sformułowanie słowne, a nie celowe zniszczenie systemu szkolnictwa medycznego w naszym kraju.

Niestety, miniony rok akademicki nie tylko związany był z dobrymi wiadomościami, bowiem znaczna grupa naszych obecnych, jak i byłych pracowników odeszła od nas na zawsze, pogrążając nas w smutku i żałobie. W roku akademickim 2009/2010 zmarli:

 • Mgr farm. Maria Senczek, st. wykładowca, Zakład Chemii Ogólnej
 • Dr farm. Janina Gadomska, adiunkt, Zakład Chemii Toksykologicznej Instytutu Chemii i Analityki
 • Stefania Kunikowska, pracownik gospodarczy, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
 • Maria Senska, st. magazynier biblioteczny, Biblioteka Główna
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Stępiński, Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii
 • Teresa Kujawa, st. inspektor ds. obronnych, Sam. Sekcja ds. Samoobrony
 • Anna Wawrzyniak, sprzątaczka, Dział Gospodarczy
 • Dr med. Janusz Jakitowicz, adiunkt, Zakład Psychiatrii Biologicznej Katedry Chorób Psychicznych
 • Wanda Dąbrowska, st. strażnik ochrony mienia, Dom Studenta nr 2
 • Dr farm. Irena Mielewska-Pawełczak, st. wykładowca, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
 • Wacław Witkowski, pracownik gospodarczy, Katedra i Zakład Biochemii
 • Dr hab. n. med. Halina Foltyn-Gubrynowicz, prof. nadzw., Instytut Pediatrii
 • Dr Daniela Pawelec, adiunkt, Katedra Pneumonologii i Alergologii
 • Dr med. Wojciech Ożdziński, st. wykładowca, Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani
 • Prof. dr hab. n. med. Roman Bugalski, adiunkt, Zakład Mikrobiologii – Instytut Patologii
 • Dr med. Janina Ellert-Żygadłowska, st. wykładowca, Klinika Chorób Zakaźnych
 • Dr Zbigniew Kwapich, st. wykładowca, Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych
 • Gen. bryg. prof. zw. dr hab. med. Wiesław Łasiński, rektor
 • Dr Stanisław Góra, adiunkt, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych
 • Jan Janowski, samodzielny referent administracyjny, Dział Gospodarczy
 • Jan Młynarski, zastępca kierownika Działu ds. Aparatury

Uczcijmy Ich pamięć przez powstanie i chwilą ciszy.

Szanowni Państwo!
Obecna struktura organizacyjna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje 4 Wydziały: Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Farmaceutyczny, Nauk o Zdrowiu oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed. Chciałbym chwilę zatrzymać Państwa uwagę na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierowanym przez dziekana prof. dr. hab. Piotra Lassa. Jest to nasz najmłodszy i prężnie rozwijający się wydział; obecnie jest drugim pod względem liczby studentów wydziałem naszej Uczelni i stale aspiruje do zwiększenia liczby studiujących. Tu powstają nowe kierunki nauczania, i tak od tego roku rozpoczynamy kształcenie studentów na kierunku zdrowie środowiskowe, niezwykle potrzebnej profesji we współczesnym systemie ochrony zdrowia. Wydział posiada dwa uprawnienia do nadawania stopni doktora: w zakresie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, teraz oczekuje na decyzję uzyskania uprawnień do prowadzenia przewodów habilitacyjnych. W tym miejscu szczególne podziękowania kieruję do prof. Piotra Lassa, którego niespożyta energia i wizja pozwalają na wspaniały rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jednak nie tylko sukcesy są udziałem tej jednostki, gdyż wciąż boryka się z ogromnymi problemami lokalowymi. Pomimo znaczącej liczby studentów Wydział nie posiada własnej bazy dydaktycznej, jest zmuszony pracować w małym budynku przy ul. Tuwima, korzystać częściowo z budynku przy ul. Do Studzienki oraz z pomieszczeń w Gdyni. Koniecznością staje się opracowanie programu, który pozwoliłby na pozyskanie środków na budowę gmachu dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu.

W Uczelni studiuje obecnie ponad 5500 studentów, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na 16 kierunkach studiów. Ich nauczaniem zajmuje się 925 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 697 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W pełni funkcjonuje już system informatyczny, kontrolujący pensum dydaktyczne oraz elektroniczny indeks. Należy żałować, że nie wszyscy nauczyciele korzystają z tych systemów, podobnie jak i nie wszyscy wykorzystują możliwość udostępniania materiałów dydaktycznych i informacji na stronach extranetowych, choć w chwili obecnej w części dydaktycznej extranetu dostępnych jest ponad 350.000 slajdów dydaktycznych z różnych dziedzin medycyny.

Nauka jest symbolem „akademickości” szkół wyższych, dlatego też, pomimo wciąż wzrastających obciążeń dydaktycznych, nie można dopuścić do zmniejszenia aktywności naukowej lub wręcz jej zaniechania. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić w krótkim czasie do przekształcenia uczelni w szkołę zawodową, która koncentruje się wyłącznie na dydaktyce, zapominając o swoim właściwym powołaniu. Nasza Uczelnia, w której obecnie pracuje ponad 900 nauczycieli akademickich, jest pomorską instytucją naukowo-dydaktyczną o ugruntowanej pozycji międzynarodowej. Od lat odnotowujemy stały wzrost liczby publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych, posiadających tak zwany Impact Factor. Wzrastająca systematycznie liczba cytowań naszych publikacji w piśmiennictwie światowym jest z jednej strony najlepszym dowodem, iż prowadzone u nas badania są uznawane i rozpoznawane przez naukę światową, a z drugiej – ich liczba stawia nas na czołowym miejscu w Polsce pod względem cytowań. Jest to bez wątpienia olbrzymi wysiłek wszystkich badaczy. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować pani prorektor profesor Małgorzacie Sznitowskiej za olbrzymie zaangażowanie w koordynowanie oraz wprowadzanie zmian w organizacji życia naukowego Uczelni.

Widocznym efektem wysiłków naszych nauczycieli akademickich są uzyskane nagrody, w tym Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sopockiej Muzy, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a zwłaszcza wyróżnienie pana profesora Jacka Jassema prestiżową Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk medycznych.

Minione dwa lata mojej kadencji obejmują próby zmiany sytuacji finansowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Od ponad roku Centrum kierowane jest przez panią dyrektor Ewę Książek-Bator, która wraz z zespołem doprowadziła do zdecydowanej zmiany w systemie zarządczym szpitala oraz jego sytuacji finansowej. Wspólnie z panią minister zdrowia Ewą Kopacz oraz przy aktywnym udziale pana premiera Donalda Tuska, udało się, po bardzo żmudnym procesie starań o pozyskanie wsparcia finansowego z Agencji Rozwoju Przemysłu, doprowadzić do uzyskania pod koniec sierpnia pierwszej transzy pożyczki w wysokości 40 mln złotych. Jesteśmy już po audycie programu restrukturyzacji, przygotowanym przez zewnętrzną agencję i w najbliższym czasie zapadną decyzję dotyczące udzielenia szpitalowi kolejnej transzy pożyczki, która umożliwi całkowitą zamianę zobowiązań krótkoterminowych w długoterminowe. To pozwoli szpitalowi na normalną pracę, chociaż nie rozwiązuje wszystkich jego problemów. Nadal czeka nas żmudny proces restrukturyzacji i zmiana sposobu myślenia przez wszystkich pracowników. Jest to tym trudniejszy proces, iż odbywa się w nieustabilizowanej sytuacji legislacyjnej oraz wciąż obecnego kryzysu gospodarczego. Szpitale kliniczne pracują praktycznie pełną mocą, jednak kolejki osób oczekujących do naszych ośrodków wciąż są bardzo długie. Dołożymy wszelkich starań, aby pacjent trafiający do naszych szpitali czuł się bezpieczny i był zadowolony z pobytu, aby personel UCK i Uczelni podchodził z pełną wyrozumiałością i dbałością do każdego chorego człowieka. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz prezydentami Trójmiasta prowadzimy szeroko zakrojone badania prozdrowotne, które nie tylko mają ocenić stan zdrowia mieszkańców naszego regionu, ale również pokazać kierunki największego zagrożenia zdrowotnego. W tym miejscu wyrazy podziękowania należą się panu prorektorowi profesorowi Zbigniewowi Zdrojewskiemu za pracę włożoną w koordynację działań naszej bazy szpitalnej i NZOZ oraz marszałkowi województwa pomorskiego panu Mieczysławowi Strukowi za zrozumienie i wsparcie medycznej działalności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na rzecz naszego regionu.

Miniony rok upłynął pod znakiem inwestycji, w których na plan pierwszy wysuwa się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej. W chwili obecnej stopień zaawansowania budowy wynosi blisko 70%, i gdyby nie zmniejszenie finansowania w roku bieżącym, to procent ten byłby znacznie większy. Jednak wszystko wskazuje, iż z niewielkim opóźnieniem szpital zostanie oddany do użytku pod koniec 2011 roku. Już w tej chwili przygotowujemy się do rozpisania przetargu na kompleksowe wyposażenie szpitala. Będzie to ostatni etap budowy, który rozpocznie się najpóźniej na przełomie października i listopada. Dzięki decyzjom rządu na przyszły rok postanowiono przyznać naszej inwestycji 200 mln złotych. W moim przekonaniu, z prawdziwą dumą możemy patrzeć na stopień zaawansowania tego wielkiego przedsięwzięcia. Tym bardziej pilne staje się pozyskanie zgody rządu na poszerzenie inwestycji o budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Pełna koncepcja medyczna wraz z dokładną analizą ekonomiczną została przekazana panu premierowi i pani minister zdrowia. Proponowanym przez nas rozwiązaniem byłaby decyzja, dotycząca zagwarantowania spłaty w ciągu najbliższych 15 lat, zaciągniętego przez GUMed kredytu na realizację tej inwestycji. Możemy pochwalić się też ukończeniem pawilonu, całkowicie sfinansowanym ze środków Uczelni, w którym od trzech miesięcy działa jedno z najnowocześniejszych urządzeń – PET/CT. Jego nabycie Uczelnia sfinansowała w 15%, pozostała kwota pochodziła ze środków Ministerstwa Zdrowia. Dobiega końca wyposażenie w meble i urządzenia budynku Medycyny Laboratoryjnej oraz modernizacja Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, inwestycji finansowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powinniśmy zaakceptować fakt, iż wykładnikiem liczby pracowników naukowo-dydaktycznych jest liczba posiadanych godzin dydaktycznych i intensywność pracy badawczej, prowadzonej dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przemysłu oraz Unii Europejskiej. Ten etap mamy już częściowo za sobą. Mijający rok przyniósł znaczący postęp w pozyskiwaniu środków unijnych, a liczba wniosków znacząco się zwiększyła. Warto w tym miejscu wspomnieć o wspaniałym wyposażeniu dydaktycznym w fantomy dla nauczania studentów pielęgniarstwa i położnictwa oraz kończącym się remoncie wraz z wyposażeniem Zakładu Anatomii i Neurobiologii. Oba te projekty realizowane są wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku. Chciałbym gorąco podziękować profesorowi Jackowi Bigdzie, prorektorowi ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej oraz jego zespołowi za zaangażowanie i olbrzymią pracę wkładaną w pozyskiwanie środków.

Na Wydziale Farmaceutycznym oddana została do użytku Wirtualna Apteka Szkoleniowa, której remont częściowo sfinansowało Ministerstwo Zdrowia. Zakończone zostały prace nad termomodernizacją budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz Osiedla Studenckiego. Jakże inaczej wyglądają dzisiaj te budynki i o ile przyjemniej pracuje się i odpoczywa w tym przyjaznym środowisku zewnętrznym.

Podobnie na Wydziale Lekarskim wykonano remont adaptacyjny pomieszczeń dla Zakładu Pacjenta Symulowanego, a teraz trwa pozyskiwanie środków na jego wyposażenie.

Jakie wobec tego są nasze zamierzenia na najbliższą i tę trochę dalszą przyszłość? Przede wszystkim usilne starania o terminowe zakończenie inwestycji Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz, co jest równie ważne, rozpoczęcie drugiego etapu przebudowy szpitala klinicznego, czyli modernizacja budynków nr 2 i nr 3 dla potrzeb pediatrii, z uruchomieniem tak niezbędnego dla dzieci – oddziału intensywnego nadzoru. Oczywiście, również dążenia do pozyskania środków na budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej oraz środków na termomodernizację Collegium Biomedicum (stosowny wniosek złożono do Urzędu Marszałkowskiego, który zakwalifikowano do finansowania w roku 2011). Czeka nas również dużo zmian w administracji Uczelni i jej informatyzacji. Wybrano już system, który zastąpi dotychczas eksploatowane, rozproszone systemy administracyjne na korzyść systemu zintegrowanego. Pozwoli on na szybszą i lepszą obsługę pracowników oraz modernizację naszej administracji. Konieczne jest zbudowanie systemu wewnętrznej oceny jakości kształcenia na wszystkich kierunkach studiów. Jest to ogromne wyzwanie, a dla polskich uczelni zdecydowana nowość, którą musimy zaakceptować i jak najszybciej wdrożyć. Ocena jakości kształcenia obejmuje wszystkie jego etapy – od pojedynczego nauczyciela, poprzez jednostki organizacyjne, na wydziałach kończąc. Prace nad systemem prowadzone są przez panią prorektor Barbarę Kamińską oraz powołany przez nią zespół, dla których dydaktyka jest niezwykle ważnym elementem życia Uczelni. Za wysiłek wkładany w porządkowanie spraw związanych z procesem dydaktycznym w naszej Uczelni należą się pani prorektor Barbarze Kamińskiej gorące podziękowania.

U progu nowego roku akademickiego chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim nauczycielom akademickim i wszystkim pracownikom naszej Uczelni za ich wytężoną pracę i cierpliwość w zmaganiu się z ciągle występującymi przeciwnościami. Życzę nam wszystkim wytrwałości i dalszych sukcesów w nadchodzącym roku.

Młodzieży akademickiej, naszym nowym koleżankom i kolegom, którzy w dniu dzisiejszym symbolicznie przystępują do immatrykulacji, pragnę przekazać serdeczne życzenia pomyślności, radości ze studiowania i satysfakcji w zdobywaniu wiedzy oraz poznawaniu tajników budowy i fizjologii ludzkiego ciała. Oby w niedalekiej przyszłości informacje te stały się podstawą wiedzy o patologii, objawach i leczeniu różnorodnych chorób. Aby nigdy nie zapominali, po co przyszli do naszej Uczelni, aby zapamiętali, iż najważniejszy jest zawsze pacjent, człowiek cierpiący i zagubiony w swojej chorobie. Człowiek, który oczekuje od nas, personelu medycznego, zrozumienia w cierpieniu i pomocy w jak najszybszym powrocie do zdrowia.

Wasze ślubowanie studenckie stanowi pierwszy ważny krok na drodze prowadzącej do otrzymania dyplomu. Życzę Wam, by czas spędzony w murach tej Uczelni był nie tylko wypełniony pracą, ale także radością i rozrywką, poszukiwaniem i znajdowaniem nowych przyjaciół, nieraz na całe życie. Bądźcie rozważni i mądrzy, szanujcie swoje osiągnięcia, ale i osiągnięcia Waszych nauczycieli oraz trud, jaki w Wasze wychowanie włożyli rodzice.

Quod felix faustum fortunatumque sit

Rok akademicki 2010/2011 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym ogłaszam za otwarty.