Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Badania naukowe > O działalności naukowej

O działalności naukowej

Prof. Janusz Limon, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Prof. Janusz Limon, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Sprzęt został zakupiony w ramach Sieci Obrazowania Patologii i Funkcji Komórek, powołanej w 2011 r. między GUMed a UG w celu ułatwienia współpracy i wymiany naukowej, a także optymalizacji dostępu do specjalistycznej aparaturySprzęt został zakupiony w ramach Sieci Obrazowania Patologii i Funkcji Komórek, powołanej w 2011 r. między GUMed a UG w celu ułatwienia współpracy i wymiany naukowej, a także optymalizacji dostępu do specjalistycznej aparatury
Podczas badań w Zakładzie Bakteriologii MolekularnejPodczas badań w Zakładzie Bakteriologii Molekularnej
Tabletkarka w Katedrze i Zakładzie Farmacji StosowanejTabletkarka w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej
dr hab. Natalia Marek-Trzonkowskadr hab. Natalia Marek-Trzonkowska
Prof. Andrzej Szutowicz laureatem Heweliusza, czyli gdańskiej nagrody naukowej za 2011 rok, w tym samy roku Profesor został laureatem nagrody PAUProf. Andrzej Szutowicz laureatem Heweliusza, czyli gdańskiej nagrody naukowej za 2011 rok, w tym samy roku Profesor został laureatem nagrody PAU
Prof. Roman Kaliszan, laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa w jednym z laboratoriów Wydziału FarmaceutycznegoProf. Roman Kaliszan, laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa w jednym z laboratoriów Wydziału Farmaceutycznego

Głównym celem działalności naukowo-badawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest zwiększenie konkurencyjności nauki poprzez stworzenie struktur organizacyjnych i procedur, które pozwolą na:

 • podwyższenie jakości nauki
 • stworzenie warunków do stosowania zasad dobrej praktyki naukowej oraz rzetelności naukowej
 • zwiększenie udziału młodych naukowców w korzystaniu z funduszy przeznaczonych na naukę
 • zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki i sektorem gospodarki
 • wdrożenie mechanizmów mających na celu wzrost poziomu zastosowań wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce gospodarczej.

Misją GUMed w obszarze nauki jest stałe podnoszenie wiedzy medycznej, farmaceutycznej oraz w zakresie nauk o zdrowiu. W znacznym stopniu odbywa się to poprzez prowadzenie badań naukowych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przeprowadza się typologię badań naukowych ze względu na cel, do którego zmierzają:

 1. Badania podstawowe – działalność badawcza nieukierunkowana na bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
 2. Badania stosowane – działalność badawcza ukierunkowana na zastosowanie w praktyce.
 3. Badania rozwojowe – prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Badania te mogą być podejmowane w czterech zasadniczych przypadkach:

 • dążenie do odkrycia dotąd nieustalonych nowych zależności, których nikt wcześniej nie badał
 • podważenie istniejącego materiału i jego twierdzenia oraz udowodnienie funkcjonowania innych zależności
 • próba poszerzenia istniejących już badań, które zostały opublikowane częściowo lub w znacznym stopniu wymagają rozszerzenia
 • zaktualizowanie (lub potwierdzenie, że funkcjonują nadal) istniejących badań i ich wyników.

Od momentu powstania systemu rankingowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nasza Uczelnia wprowadziła i stale doskonali wewnętrzny system oceny parametrycznej poszczególnych jednostek naukowych. Dwa wydziały GUMed – Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu posiadają kategorię „A”, a Wydział Farmaceutyczny najwyższą, czyli „A+”.

Jednym ze źródeł finansowania badań naukowych są dotacje z Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tych funduszy finansowane są projekty badawcze (granty).

Obecnie w GUMed realizowanych jest łącznie 88 projektów krajowych, w tym:

 • projekty własne
 • projekty promotorskie
 • projekty SONATA
 • projekty SONATA BIS
 • projekty PRELUDIUM
 • projekty OPUS
 • projekty IUVENTUS PLUS
 • projekt HARMONIA 6.

W Uczelni realizowane są także 4 projekty finansowane ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym:

 • projekty z PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH
 • projekty STRATEGMED, w którym GUMed występuje jako LIDER lub jako PARTNER
 • projekty w ramach programu LIDER.

Dodatkowo w GUMed realizowane są:

 • 2 projekty w ramach grantów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • 1 projekt HORYZONT 2020, finansowany przez Komisję Europejską
 • 2 projekty COST, finansowane przez COST.

Ze źródeł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane są następujące obszary naukowej działalności statutowej:

 • utrzymanie potencjału badawczego (125 zadań badawczych)
 • finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (80 zadań badawczych)
 • działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych oraz utrzymaniem i poszerzaniem wirtualnej biblioteki nauki.

W ramach dotacji statutowej Uczelnia może dofinansowywać lub w pełni finansować inicjatywy związane z realizacją działalności upowszechniającej naukę (DUN – 35 inicjatyw).

Działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki dotyczy określonych zadań:

 1. Tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych
 2. Upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych
 3. Promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych
 4. Podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki.

Uczelnia z działalności statutowej, z części przyznanej na finansowanie potencjału badawczego wspomaga również współpracę naukową międzyrządową pracowników wnioskujących jednostek.

Obecnie realizowane są 3 tematy:

 • “Rozwój nowych faz boranowych do chromatografii powinowactw i ich zastosowanie w metabolomice” – umowa międzyrządowa o współpracy naukowej z Chińską Republiką Ludową
 • “Badania profili metabolicznych i metabolomicznych „odcisków palca” w poszukiwaniu biomarkerów nowotworu pęcherza moczowego” – umowa międzyrządowa o współpracy naukowej z rządem Republiki Francuskiej
 • “Opracowanie nowych formulacji i technologii analitycznych dla leków pochodnych benzodiazepiny stosowanych w pediatrii i geriatrii” – umowa międzyrządowa o współpracy naukowej z rządem Republiki Indii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie dotacji celowej przyznaje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz z zadaniami z nimi związanymi, służącymi rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich dla:

 1. Młodych naukowców, prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat, posiadający otwarty przewód doktorski.
 2. Uczestników studiów doktoranckich, którzy posiadają otwarty przewód doktorski lub planują jego otwarcie nie później jednak, niż w styczniu następnego roku lub planują jego otwarcie, ale nie później niż w styczniu następnego roku, poprzedzającego rok składania wniosku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje również dotacje podmiotową na finansowanie 2 zadań związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego:

 1. Pracownia Terapii Komórkowej Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed.
 2. “Moduł całkowicie zrobotyzowanego systemu kontrolowanego przechowywania próbek biologicznych w niskotemperaturowym zamrażaniu”, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego (CBTiMG).

Pracownicy Uczelni uczestniczą także w projektach wspierających wybitnych uczonych poprzez subsydia, które pozwolą im zintensyfikować prowadzone dotychczas prace badawcze lub umożliwią podjęcie nowych kierunków badań:

Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny:

Program MISTRZ, laureat prof. dr hab. Jacek Jassem – „Prognostic and predictive significance of microRNA in colon cancer”.

GUMed aktywnie uczestniczy w kolejnych przedsięwzięciach NCBiR: drugiej edycji konkursu na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

Prowadzenie zaawansowanych badań naukowych wymaga najnowocześniejszej aparatury naukowo-badawczej. Zaliczyć można do niej zakupy dokonywane w latach 2014-2015 przez Uczelnię przy wydatnym finansowaniu z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym:

 • Cyfrowy cytometr przepływowy BD FACSVerse 3L
 • Cyfrowy cytometr sortujący BD FACS Aria III 4L
 • Zestaw do detekcji i analizy fluorescencji Fusion FX7 Spectra
 • Mikrofalowy procesor tkankowy Xpress X120
 • System do pozyskiwania bloczków parafinowych Auto TEC

Nadzór nad działalnością naukową Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego sprawuje Biuro ds. Nauki – Dział Nauki, podlegający Prorektorowi ds. Nauki.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów