Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Studia > Regulamin studiów > Regulamin studiów obowiązujący od 28.09.2009 do 27.09.2012

Regulamin studiów obowiązujący od 28.09.2009 do 27.09.2012


Załącznik do Uchwały Nr 13/2011 Senatu GUMed z dnia 28.03.2011 r.

REGULAMIN STUDIÓW

GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

(Tekst jednolity)

Niniejszy regulamin dotyczy organizacji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obowiązuje studentów oraz pracowników Uczelni.

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Przyjęcie w poczet studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej “Uczelnią”, następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia przed Rektorem lub Dziekanem ślubowania, którego treść określa Statut Uczelni.
 2. Student otrzymuje legitymację studencką, identyfikator oraz informacje o zasadach dostępu do elektronicznego indeksu. Elektroniczny indeks przedstawia przebieg i wyniki studiów.
 3. Warunki i tryb przyjęcia na studia w Uczelni określa Senat.
 4. Zwierzchnikiem ogółu studentów Uczelni jest Rektor, a zwierzchnikiem studentów określonego wydziału – Dziekan.
 5. Reprezentantem ogółu studentów są organy samorządu studenckiego.
 6. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest Rektor.

II. Tok studiów

§ 2

Studia prowadzone są według planów studiów oraz programów nauczania ustalonych przez Uczelnię w trybie określonym w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej “Ustawą” w oparciu o standardy nauczania opracowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

§ 3

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego na 5 miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, o którym mowa wyżej, datę rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego ustala Rektor.
 2. Rok akademicki obejmuje:
  1. semestr zimowy
  2. semestr letni
   oraz okres od zakończenia semestru letniego do początku semestru zimowego, przeznaczony na przewidziane planem studiów: praktyki, wakacje letnie oraz poprawkową sesję egzaminacyjną.
 3. Semestr zimowy obejmuje:
  1. okres zajęć szkolnych /15 tygodni dydaktycznych/
  2. zimową sesję egzaminacyjną i zimową sesję poprawkową (jeżeli jest przewidziana w planie studiów)
  3. okres wakacji zimowych i przerwę semestralną
 4. Semestr letni obejmuje:
  1. okres zajęć szkolnych /15 tygodni dydaktycznych/
  2. wakacje wiosenne
  3. letnią sesję egzaminacyjną
 5. Sesje egzaminacyjne trwają łącznie nie krócej niż sześć tygodni, w tym letnia sesja egzaminacyjna nie krócej niż trzy tygodnie.
 6. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor i podaje do wiadomości nie później niż na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 7. Rektor może zawiesić zajęcia dydaktyczne w określonych dniach i godzinach zajęć.

§ 4

 1. Na studiach niestacjonarnych oraz studiach prowadzonych w języku angielskim wysokość opłaty za studia dla nowoprzyjętych studentów na dany rok akademicki ustala Rektor i podaje do wiadomości nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 2. Warunki odpłatności za studia jak i wysokość opłaty oraz jej ewentualne zmiany w kolejnych latach jednak nie większych niż oficjalny poziom inflacji w kraju, o których mowa w ust. 1, określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a studentem.

§ 5

 1. Plan studiów uchwala Rada Wydziału na podstawie wniosku złożonego przez Komisję Rady Wydziału ds. Planów i Programów Studiów.
 2. Plan studiów oraz szczegółowe rozkłady zajęć przedstawiane są co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 3. Regulaminy dydaktyczne określające warunki zaliczenia przedmiotu, terminy i formy kolokwiów, warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych, tryb zwolnień z egzaminów i zaliczeń oraz formy i terminy egzaminu i zaliczenia określa kierownik dydaktyczny przedmiotu, w porozumieniu z Dziekanem, opiekunem roku i właściwym organem samorządu studenckiego i podaje go do wiadomości studentów (wraz z zamieszczeniem go w Extranecie) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego (semestru).
 4. Uczestnictwo w zajęciach uwzględnianych w planach studiów jest obowiązkowe. Obecność studenta na ćwiczeniach, seminariach, lektoratach i zajęciach praktycznych jest kontrolowana.
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej powinien umożliwić studentowi odrobienie zajęć jeżeli nieobecność na nich wynika z przyczyn chorobowych, o ile umożliwia to tok studiów.
 6. Prorektor ds. Studenckich lub Dziekan może w uzasadnionych przypadkach zwolnić studenta z udziału w niektórych zajęciach kontrolowanych.

§ 6

 1. Opiekunowie studiów i ich zastępcy w Uczelni są powoływani przez Dziekana Wydziału spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na danym roku, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego.
 2. Reprezentantem interesów roku jest starosta roku lub jego zastępca, wybierani co roku zgodnie z regulaminem Uczelnianego Samorządu Studenckiego.
 3. Opiekun roku:
  1. służy studentom radą i pomocą we wszystkich sprawach związanych z tokiem studiów,
  2. zobowiązany jest do ustalenia podziału roku na grupy studenckie,
  3. przygotowuje, przy współudziale zainteresowanych studentów, szczegółowy rozkład zajęć oraz terminów zaliczeń i egzaminów dla danego roku, współpracuje z Dziekanem, oraz kierownikami dydaktycznymi przedmiotów nauczanych na danym roku,
  4. inicjuje spotkania (pierwsze na początku roku akademickiego, kolejne co najmniej raz w semestrze) reprezentantów studentów z Prodziekanem i kierownikami zespołów dydaktycznych w celu omówienia realizacji programu nauczania,
  5. uczestniczy w egzaminach komisyjnych.

§ 7

 1. Decyzją Dziekana dopuszcza się możliwość wyznaczenia indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPSiPN) w odniesieniu do studentów:
  1. szczególnie uzdolnionych
  2. będących członkami sportowej kadry narodowej
  3. osobiście wychowujących dzieci
  4. niepełnosprawnych
  5. odbywających część studiów w ramach stypendiów zagranicznych,
  6. oraz w innych przypadkach.
   Indywidualny plan studiów nie powinien wpłynąć na przedłużenie studiów.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4 Dziekan ma prawo – na podstawie przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej prośby studenta – wyznaczyć studentowi indywidualny plan studiów i program nauczania (IPSiPN) obejmujący plan studiów, zaliczeń, egzaminów i praktyk poza harmonogramem i sesją przewidzianymi dla grupy studenckiej, uwzględniając możliwości jednostek prowadzących zajęcia dydaktyczne.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, pkt. 5 Dziekan ma prawo – na podstawie prośby studenta przedstawionej na piśmie, odpowiednio uzasadnionej oraz dokumentującej źródło powstania w trakcie stypendium zagranicznego, różnic programowych – wyznaczyć studentowi indywidualny plan studiów i program nauczania (IPSiPN).
 4. Rozkład zajęć oraz terminy egzaminów, zaliczeń i praktyk dla studiujących zgodnie z indywidualnym planem studiów i programem nauczania zatwierdza Dziekan w porozumieniu z kierownikami dydaktycznymi przedmiotów.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust.1, pkt. 1, 2, 3, 4 indywidualny rozkład zajęć winien obejmować wszystkie przewidziane ramowym planem zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust.1, pkt. 5 indywidualny rozkład zajęć winien obejmować wszystkie zajęcia oraz egzaminy i zaliczenia niezrealizowane podczas stypendium zagranicznego oraz zajęcia, egzaminy i zaliczenia wynikające z bieżącego toku studiów.
 7. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad realizacji indywidualnego planu studiów i programu nauczania lub braku postępów w nauce Dziekan może cofnąć zgodę na ten tryb studiów.

III. Prawa i obowiązki studentów

§ 8

Student ma prawo do:
 1. rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni jak również pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 2. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w badaniach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,
 3. studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPSiPN) na zasadach ustalonych przez Dziekana,
 4. otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 5. ochrony zdrowia i opieki lekarskiej, według obowiązujących przepisów,
 6. rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
 7. uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów,
 8. zgłaszania do władz Uczelni postulatów i wniosków dotyczących funkcjonowania Uczelni, szczególnie w zakresie spraw związanych z kształceniem oraz kwestiami socjalnymi,
 9. wpływania na życie Uczelni poprzez samorząd studencki,
 10. odbycia części studiów przewidzianych w programie nauczania i planie studiów w innej uczelni krajowej jak i zagranicznej, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 9

Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uczelnia oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania, regulaminem studiów oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.

W szczególności student obowiązany jest do:
 1. zdobywania wiedzy i umiejętności w celu przygotowania się do pracy zawodowej,
 2. aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych i wypełniania innych obowiązków przewidzianych w planie studiów,
 3. dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
 4. przestrzegania zasad etyki i deontologii,
 5. przestrzegania zasad współżycia społecznego,
 6. poszanowania mienia Uczelni,
 7. nie używania i nie rozprowadzania wszelkiego typu środków odurzających oraz alkoholu na terenie Uczelni,
 8. noszenia na wszystkich zajęciach identyfikatorów ze zdjęciem. Brak identyfikatora uniemożliwia studentowi udział w zajęciach.
 9. wejścia na zaliczenie lub egzaminy za okazaniem identyfikatora lub legitymacji studenckiej.

§ 10

Za naruszenie przepisów prawa lub niewypełnienie obowiązków określonych w Regulaminie student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Ustawie oraz w odrębnych przepisach.

§ 11

 1. Student może przenieść się z innej uczelni państwowej do Uczelni za zgodą właściwych Dziekanów. Student musi spełniać kryteria przyjęcia obowiązujące na Uczelni oraz jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości wynikających z różnic programowych studiów. Warunki, termin i formę uzupełnienia przez studenta zaległości określa Dziekan.
 2. W przypadku zmiany kierunku studiów, formy studiów lub przeniesienia z innej szkoły wyższej, za każdy przedmiot realizowany przez studenta w wyniku wyrównywania różnic programowych, student uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości ustalonej w rozporządzeniu Rektora.
 3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta roku studiów. Formalności z tym związane zakończyć się muszą do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego.
 4. Student może, za zgodą właściwych Dziekanów, zmienić kierunek studiów lub studiować równolegle poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki albo dowolne przedmioty także w innych szkołach, o ile wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na podstawowym kierunku.
 5. Student wymieniony w ust. 4 jest zobowiązany do spełnienia warunków przyjęć do Uczelni na określony kierunek. Dotyczy to także studentów innych uczelni zamierzających podjąć studia na Uczelni, na drugim kierunku studiów.
 6. W przypadku niewypełnienia przez studenta obowiązków związanych z tokiem studiów na podstawowym kierunku, jak również w przypadku niedostatecznych postępów w nauce na drugim kierunku studiów – Dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie na drugim kierunku.
 7. W przypadku nie zaliczenia przez studenta studiującego równolegle na dwóch kierunkach studiów, roku lub semestru z powodu długotrwałej choroby lub ważnych okoliczności losowych odpowiednio uzasadnionych, może on uzyskać zgodę na powtarzanie roku (semestru) równocześnie na obu kierunkach studiów.
 8. Student, który nie zaliczył roku studiów (semestru) na drugim kierunku z powodu niedostatecznych wyników w nauce, nie powinien być kierowany na powtarzanie roku (semestru), lecz skreślony z listy studentów drugiego kierunku studiów.
 9. Dziekan może, w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na przeniesienie na inny kierunek studiów, pod warunkiem, że student podczas rekrutacji spełnił kryteria przyjęć wymagane na kierunku, na który zamierza się przenieść, jak również pozwalają na to przeniesienie standardy kształcenia określone dla tego kierunku.
 10. Zmiana kierunku studiów, o której mowa w ust. 9, może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta roku studiów. Dziekan określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnic planów i programów studiów.
 11. Student, który podjął studia poza granicami kraju, może podjąć studia w AMG po spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych.

§ 12

 1. Student przyjęty na pierwszy rok studiów przedkłada podpisany tekst ślubowania studenckiego (§ 1 ust.1) oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i stosowania przepisów regulaminu studiów.
 2. Student zobowiązany jest przed rozpoczęciem roku akademickiego uzyskać zaliczenia wszystkich zajęć z poprzedniego roku akademickiego.
 3. Student przedkłada Dziekanowi karty okresowych osiągnięć studenta oraz dzienniczek praktyk (jeśli jest wymagany) celem:
  1. zaliczenia wszystkich zajęć obowiązkowych, egzaminów, praktyk i innych rygorów przewidzianych planem roku studiów, bądź
  2. uzyskania decyzji o powtarzaniu roku studiów, bądź
  3. uzyskania decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na następnym roku.
 4. Student, który nie rozliczył się przed rozpoczęciem roku akademickiego z zajęć, praktyk i innych zobowiązań wymaganych w poprzednim roku akademickim (np. badania okresowe, szczepienia, rozliczenie z biblioteką etc.) nie zostaje dopuszczony do zajęć następnego roku.

§ 13

Student zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie odpowiedni dla kierunku kształcenia Dziekanat i Dział Socjalno-Bytowy Studentów o zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu i innych danych kontaktowych. Student zobowiązany jest również do niezwłocznego powiadomienia Działu Socjalno-Bytowego Studentów o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa ona na przyznanie i wymiar pomocy materialnej.

IV. Media elektroniczne w Uczelni

§ 14

 1. Uczelnia oferuje każdemu studentowi, nie później niż od dnia immatrykulacji, dostęp do systemów informatycznych Uczelni, a w szczególności do konta poczty elektronicznej w domenie adresowej Uczelni, do serwisu extranetowego Uczelni, oraz systemu elektronicznego dziekanatu eDziekanat. W tym ostatnim serwisie znajdują się dane osobowe studenta, wyniki egzaminów i zaliczeń oraz należności w stosunku do Uczelni. System ten stanowi podstawę elektronicznego indeksu studenta
 2. Student ma prawo i obowiązek korzystania z konta poczty elektronicznej w domenie adresowej Uczelni.
 3. Uczelnia wysyła na w/w konta poczty elektronicznej studentów wszelkie informacje związane z tokiem studiów i sprawami wydziału lub uczelni.
 4. Student ma obowiązek regularnego sprawdzania zawartości swojego konta poczty elektronicznej
 5. Student ma prawo i obowiązek korzystania z serwisu extranetowego Uczelni.
 6. Wszelkie istotne informacje związane z tokiem studiów, organizacją zajęć i sprawami socjalno-bytowymi Uczelnia publikuje dla studentów w serwisie extranetowym
 7. Dostęp do systemów informatycznych Uczelni chroniony jest poprzez indywidualny login i hasło studenta.
 8. Student ma obowiązek dbać o poufność swojego indywidualnego hasła dostępu do systemów informatycznych Uczelni.
 9. Ujawnienie przez studenta osobom trzecim swojego indywidualnego hasła dostępu do systemów informatycznych Uczelni traktowane jest jako poważne naruszenie regulaminu studiów i regulaminu użytkowania sieci informatycznej Uczelni.
 10. Wszelkie informacje wysłane ze studenckiego konta poczty elektronicznej lub zgłoszone w serwisie extranetowym Uczelni, przy których wykorzystano indywidualny login i hasło dostępowe studenta będą traktowane jako otrzymane od tego studenta, do którego należy login i hasło.
 11. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może kierować korespondencję elektroniczną na prywatne konto poczty elektronicznej studenta, jeśli wcześniej uzyskała od studenta bezbłędną informację o prywatnym adresie e-mail studenta.

V. Zaliczenie roku studiów

§ 15

 1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
 2. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich kontrolowanych zajęć dydaktycznych i praktyk przewidzianych w planie studiów danego roku oraz uzyskanie, co najmniej dostatecznej oceny ze wszystkich egzaminów przewidzianych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej oraz uiszczenie wszystkich wymaganych opłat.
 3. Dla uzyskania zaliczenia roku studiów student zobowiązany jest najpóźniej do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego:
  - uzyskać pozytywne oceny z egzaminów i zaliczeń obowiązujących na danym roku akademickim potwierdzonych kartą okresowych osiągnięć studenta,
  - zaliczyć obowiązujące praktyki udokumentowane w dzienniczku praktyk,
  - przedłożyć potwierdzenie rozliczenia się z biblioteką,
  - odbyć obowiązkowe profilaktyczne badania lekarskie, w tym szczepienia (o ile jest to na danym roku wymagane)
  Niespełnienie tych warunków spowoduje niedopuszczenie studenta do zajęć następnego roku.

 4. W przypadku braku zaliczenia roku studiów, Dziekan, na podstawie pisemnej prośby studenta, podejmuje decyzję o warunkowym wpisie na rok następny lub powtarzaniu roku studiów.

§ 16

 1. Zaliczenie zajęć jest stwierdzeniem uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskania pozytywnej oceny prac objętych tymi zajęciami. Ostateczne zaliczenie zajęć potwierdzane jest przez kierownika dydaktycznego przedmiotu.
 2. Zaliczenia zajęć dokonuje kierownik dydaktyczny przedmiotu lub, za zgodą Dziekana, upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.
 3. Zaliczenie przedmiotu musi nastąpić przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Kierownik dydaktyczny przedmiotu musi umożliwić studentowi poprawienie w dwóch terminach poprawkowych oceny niedostatecznej ze sprawdzianu zaliczeniowego, o ile ta nie jest średnią ocen z całego okresu trwania przedmiotu na danym roku. Student może zakwestionować prawidłowość sprawdzianu w ciągu trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku. Dziekan może zarządzić przeprowadzenie sprawdzianu komisyjnego, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla egzaminów.

§ 17

 1. Student ma prawo wglądu do każdej swojej ocenianej pracy pisemnej i do karty pytań i odpowiedzi w przypadku testów w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od dnia ogłoszenia wyników.
 2. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu w sesji zimowej i letniej jest spełnienie obowiązków określonych w Regulaminie dydaktycznym danego przedmiotu.

§ 18

 1. Uczelnia stosuje następującą skalę ocen:
  • Bardzo dobry 5,0 odpowiada >= 90 % prawidłowych odpowiedzi
  • Ponad dobry 4,5 odpowiada >= 85 a < 90% prawidłowych odpowiedzi
  • Dobry 4,0 odpowiada >= 80 a < 85% prawidłowych odpowiedzi
  • Dość dobry 3,5 odpowiada >= 70 a < 80% prawidłowych odpowiedzi
  • Dostateczny 3,0 odpowiada >= 60 a < 70% prawidłowych odpowiedzi
  • Niedostateczny 2,0 odpowiada < 60% prawidłowych odpowiedzi
 2. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej oceny rocznej oraz średniej arytmetycznej za okres studiów uwzględnia się oceny uzyskane z przedmiotów kończących się wyłącznie egzaminem. Pod uwagę bierze się tylko pozytywne oceny końcowe. Średniej ocen nie obliczamy dla roku niezaliczonego.
 3. Średnią ocen obliczoną do 3 (trzech) miejsc po przecinku zaokrąglamy do miejsca 2 (drugiego) po przecinku – zgodnie z zasadą: >=5 – do góry, <5 – do dołu.

§ 19

 1. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zatwierdza Dziekan na wniosek opiekuna roku i kierowników dydaktycznych przedmiotów.
 2. W przypadku, gdy okresem zaliczeniowym egzaminu jest sesja ciągła obejmująca rok lub kilka lat studiów, egzamin można zdawać w terminie ustalonym z egzaminatorem, w jej obrębie.
 3. Dziekan może ustalić termin egzaminu z danego przedmiotu w okresie innym niż przewidziany dla sesji egzaminacyjnej.

§ 20

 1. Egzamin może składać się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust.1, do zaliczenia egzaminu wymagane jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny z każdej części. Ocena końcowa powinna stanowić wypadkową obu ocen, a sposób jej obliczania powinien zostać podany w regulaminie dydaktycznym przedmiotu.
 3. W ciągu jednego dnia student może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
 4. usunięto

§ 21

 1. Egzaminy przeprowadzają profesorowie lub doktorzy habilitowani wykładający dany przedmiot.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może w danym roku akademickim upoważnić profesorów lub innych nauczycieli akademickich, również takich, którzy nie wykładają danego przedmiotu, do przeprowadzenia egzaminu.

§ 22

 1. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w terminach ustalonych w harmonogramie sesji.
 2. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych z każdego przedmiotu.
 3. Nie zgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z utratą jednego terminu egzaminacyjnego i uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie powinno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach w ciągu trzech dni po terminie egzaminu.
 4. W przypadku uznania przez egzaminatora, że nie zgłoszenie się studenta na egzamin jest usprawiedliwione, egzaminator wyznacza nowy termin egzaminu, jednak nie później niż do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru letniego. Egzamin ten traktuje się, jako składany we właściwym terminie.
 5. W przypadku dłuższej choroby studenta bądź innych wypadków losowych Dziekan może wyznaczyć studentowi indywidualne terminy egzaminów, również poza sesją egzaminacyjną.

§ 23

 1. W przypadku, jeżeli student kwestionuje prawidłowość przeprowadzenia egzaminu, ma on prawo w ciągu trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przez egzaminatora złożyć wniosek do Dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Dziekan po uznaniu zasadności wniosku zarządza egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w ciągu siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 2. Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni roboczych od daty odbytego egzaminu.
 3. Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana, złożoną z przewodniczącego komisji, którym jest Dziekan lub Prodziekan, egzaminatora, drugiego specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej, nie pozostającego w stosunku służbowym z egzaminatorem, opiekuna roku oraz przedstawiciela organów samorządu studenckiego z głosem doradczym. Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca studenta.

§ 24

W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku studiów Dziekan wydaje decyzję o:
 1. zezwoleniu na powtarzanie roku studiów,
 2. warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na następnym roku akademickim,
 3. skreśleniu z listy studentów.

§ 25

 1. Dziekan może zezwolić na powtarzanie roku studiów wyłącznie na pisemny wniosek studenta.
 2. Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku nie więcej niż raz w okresie studiów chyba, że przyczyną powtórnego nie zaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione i udokumentowane.
 3. Na pisemny wniosek studenta, dziekan może zaliczyć przedmiot, z którego uprzednio student otrzymał ocenę co najmniej dostateczną lub zaliczył przedmiot niekończący się oceną bez względu na termin zdawania. Decyzja taka powinna być podjęta na początku roku akademickiego nie później niż 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
 4. Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika dydaktycznego przedmiotu, może studentowi powtarzającemu dany rok studiów zezwolić na branie udziału w niektórych zajęciach następnego roku i przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów. Zezwolenie może dotyczyć przedmiotu będącego kontynuacją z roku poprzedniego, pod warunkiem zaliczenia pierwszej części przedmiotu w poprzednim roku. Łączny wymiar godzin dydaktycznych udzielonego zezwolenia nie może przekroczyć 250.
 5. Przedmiot, o którym jest mowa w ust. 4 staje się przedmiotem powtarzanego roku, a przy jego zaliczeniu obowiązują zasady jak dla innych zaliczeń i egzaminów.
 6. Student może powtórzyć rok studiów z powodu niezadowalających wyników w nauce za odpłatnością obowiązującą na danym kierunku na studiach niestacjonarnych w wysokości ustalonej przez Rektora płatną zgodnie z harmonogramem płatności obowiązującym w danym roku akademickim. Odpłatność za powtarzanie roku zależy od liczby powtarzanych przedmiotów i obliczana jest poprzez przemnożenie liczby punktów ECTS przyznanych dla określonego przedmiotu przez wartość punktu ECTS dla danego kierunku studiów. Ta ostatnia obliczana jest przez podzielenie wysokości opłat za studia niestacjonarne na określonym kierunku ustalonej przez Rektora Uczelni nie później niż na 5 miesięcy przed początkiem roku akademickiego przez wartość 60.
 7. Student, który rezygnuje ze studiów w trakcie powtarzania roku nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia semestru, może na wniosek złożony do Rektora uzyskać zwrot wniesionej opłaty za powtarzanie. W pozostałych wypadkach rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.
 8. Student, który wniósł opłatę semestralną za powtarzanie roku, a następnie został skreślony z listy studentów do końca drugiego miesiąca danego semestru, może na swój wniosek złożony do Rektora w ciągu 14 dni od skreślenia, uzyskać zwrot 1/2 opłaty za semestr. W pozostałych przypadkach skreśleń opłata nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku uzyskania urlopu dziekańskiego wniesiona wpłata, uzupełniona o ewentualny jej wzrost, zostaje przeniesiona na rok następny.

§ 26

 1. Student może ubiegać się o warunkowy wpis na rok następny z przeniesieniem niezaliczonych przedmiotów na kolejny rok akademicki, pod warunkiem przedstawienia na piśmie planu zajęć umożliwiającego jego odrobienie potwierdzonego przez opiekuna roku. Przy warunkowym przeniesieniu przedmiotu na kolejny rok studentowi przysługuje prawo regulaminowej liczby zaliczeń, przy czym nie zaliczenie przedmiotu spowoduje zakwalifikowanie studenta do powtarzania roku, na który uzyskał warunkowy wpis. Za warunkowo przeniesiony przedmiot student musi wnieść opłatę w wysokości obliczanej według zasad jak w paragrafie 25 ust. 6. Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie powinien być uwzględniony dotychczasowy przebieg studiów danego studenta, tj. osiągane przez niego wyniki w nauce. Student może ubiegać się o warunkowy wpis na rok następny nie więcej niż dwukrotnie (w przypadku studiów jednostopniowych) lub 1 raz na każdy z dwóch stopni studiów dwustopniowych.
 2. Wpis warunkowy nie może obejmować więcej niż dwóch przedmiotów.
 3. Wpis warunkowy nie może być udzielony studentowi powtarzającemu rok studiów.
 4. Wpis warunkowy nie może być udzielony w przypadku przedmiotów kontynuowanych w następnym roku akademickim.
 5. Warunek nie powinien być udzielany w przypadku przedmiotów wiodących danego roku, chyba, iż przemawia za tym wyjątkowa sytuacja zdrowotna lub socjalna studenta. Listę przedmiotów wiodących dla danego roku podaje Dziekan.
 6. W przypadku przedmiotów zakończonych egzaminem zezwolenie na bezpłatne warunkowe podjęcie studiów na następnym roku może otrzymać student, który z powodu choroby lub innych ważnych okoliczności losowych nie wykorzystał przysługujących mu terminów.
 7. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 6, Dziekan ustala termin zdania zaległych egzaminów. Egzaminy te powinny zostać przeprowadzone w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego. Składanie egzaminu w tym trybie nie zwalnia studenta od uczestnictwa w zajęciach kontrolowanych następnego semestru. Jeżeli student nie zda zaległych egzaminów w wyznaczonym terminie, Dziekan wydaje decyzję o cofnięciu studenta na rok, z którego uzyskał warunek oraz decyzję powtórzenia nie zaliczonego roku studiów lub o skreśleniu z listy studentów.

§ 27

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1. nie podjęcia studiów,
  2. pisemnej rezygnacji ze studiów,
  3. nie złożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego
  4. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni
 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  1. stwierdzenia braku postępów w nauce,
  2. nie uzyskania zaliczenia roku studiów i nie uzyskania warunkowego wpisu na następny rok studiów albo zezwolenia na powtarzanie roku,
  3. nie wniesienia w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

§ 28

 1. Osoba, która została skreślona z listy studentów Uczelni może uzyskać zezwolenie na ponowne podjęcie studiów w Uczelni tylko jeden raz.
 2. Student skreślony z listy studentów w innej uczelni nie może ubiegać się o wznowienie studiów w Uczelni.
 3. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów Uczelni na pierwszym roku studiów następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia w Uczelni.
 4. Student roku drugiego lub wyższego, który przerwał studia lub został skreślony z listy studentów z powodu niedostatecznych postępów w nauce ma prawo ubiegać się o ich wznowienie po:
  1. złożeniu egzaminów reaktywacyjnych na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego z wynikiem co najmniej dostatecznym z dwóch wyznaczonych przez Dziekana przedmiotów ujętych w planie studiów poprzedniego roku. Zdającemu przysługuje jeden termin egzaminacyjny.
  2. przedłożeniu aktualnego świadectwa zdrowia oraz wniesieniu jednorazowej opłaty za przeprowadzenie egzaminów reaktywacyjnych.
 5. Jeżeli przerwa w studiach trwała trzy lub więcej lat, to osobę wznawiającą studia należy skierować na rok poprzedzający ten, z którego student został skreślony.
 6. O ponownym przyjęciu na studia osób spełniających warunki określone w ust. 4 decyduje Dziekan.
 7. Ponowne przyjęcie na studia może nastąpić tylko z początkiem nowego roku akademickiego.
 8. Osoba wznawiająca studia ma obowiązek wniesienia opłaty za rok, na który została przywrócona, zgodnie z wysokością odpłatności ustalonej dla studiów niestacjonarnych na danym kierunku.
 9. Student, który w okresie studiów przed skreśleniem z listy studentów powtarzał rok z powodu niedostatecznych wyników w nauce, nie może zostać ponownie skierowany na powtarzanie roku w przypadku osiągania niedostatecznych wyników w nauce w okresie studiów po ich wznowieniu.

VI. Urlopy

§ 29

 1. Student może uzyskać urlop od zajęć w Uczelni:
  1. w przypadku długotrwałej choroby,
  2. w związku z urodzeniem dziecka lub opieką nad nim,
  3. w związku z delegowaniem na zagraniczne studia specjalistyczne lub praktykę,
  4. z przyczyn socjalnych,
  5. w przypadku innych ważnych okoliczności.
 2. Dziekan określa wymaganą dokumentację do udzielenia urlopu i długość trwania urlopu.
 3. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego zakończenia studiów.

§ 30

 1. Urlopu udziela Dziekan na podstawie przedstawionej na piśmie i odpowiednio uzasadnionej oraz udokumentowanej prośby studenta. W razie wątpliwości udzielenia urlopu z przyczyn określonych w § 29 ust.1 pkt 1, Dziekan może powołać komisję złożoną z lekarzy – nauczycieli akademickich Uczelni i zasięgnąć ich opinii.
 2. Odpowiednio udokumentowana prośba studenta o udzielenie urlopu, o którym mowa w § 29 ust. 1-3, powinna być złożona do Dziekana nie później niż w ciągu 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających prośbę.
 3. Urlop, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt. 3, może być udzielony jedynie w przypadku delegowania studenta przez Uczelnię na studia za granicę (na czas określony, tj. na okres roku studiów / semestru) lub na praktykę zagraniczną, wynikającą z programu studiów na danym kierunku.
 4. W całym okresie studiów student może otrzymać roczny urlop dwa razy, chyba, że przyczyną urlopu jest długotrwała lub powtarzająca się choroba albo wyjątkowo ważne okoliczności losowe.
 5. Przyczyna udzielenia urlopu, o którym mowa w § 29 ust. 1 powinna być każdorazowo podana w karcie urlopowej.
 6. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej określonego odrębnymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach Dziekan, w porozumieniu z organami samorządu studenckiego, może wyrazić zgodę na korzystanie z prawa do pomocy materialnej.
 7. W trakcie urlopu (za wyjątkiem urlopów z przyczyn zdrowotnych) student może, za zgodą Dziekana, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów na zasadach obowiązujących wszystkich studentów.

VII. Nagrody i wyróżnienia

§ 31

 1. Absolwenci i studenci wyróżniający się w nauce i innej działalności na rzecz szkoły mogą otrzymać:
  1. nagrody ufundowane przez instytucje państwowe i prywatne, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne – zgodnie z regulaminami obowiązującymi dla tych nagród,
  2. nagrody i wyróżnienia Rektora Uczelni,
  3. medal “Primus inter Pares”, po spełnieniu warunków określonych regulaminem przyznawania medalu.
 2. Fundusze na nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzą ze środków na działalność naukowo-dydaktyczną, będących w dyspozycji Uczelni.
 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w pkt 1 ust. 2 ustala Rektor Uczelni.
 4. Wyróżnienia i nagrody wpisuje się do indeksu oraz do dyplomu.

VIII. Prace dyplomowe i ukończenie studiów

§ 32

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów i zdanie egzaminu dyplomowego, o ile program studiów to przewiduje. Jeżeli program studiów to przewiduje, złożenie egzaminu dyplomowego jest poprzedzone przygotowaniem pracy dyplomowej.

§ 33

Rada Wydziału ustala warunki, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe na poszczególnych kierunkach studiów.

§ 34

 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić innego nauczyciela akademickiego, z co najmniej trzyletnim stażem pracy w danej dziedzinie do kierowania pracą dyplomową.
 2. Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do kierowania pracą dyplomową osobę spoza Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
 3. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony nie później niż do końca listopada ostatniego roku studiów,
 4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta oraz możliwości badawcze jednostki, w której zatrudniony jest kierownik pracy.
 5. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego.
 6. Temat pracy dyplomowej zatwierdza Dziekan na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 7. Oceny pracy dyplomowej po wcześniejszej jej ocenie w programie antyplagiatowym dokonuje kierownik pracy oraz recenzent. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy o dopuszczeniu do egzaminu końcowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio przepis ust. 1. Ostateczna ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną ocen zawartych w opinii kierownika pracy i recenzji.
 8. Szczegółową formę składania pracy dyplomowej do Dziekanatu i Biblioteki Głównej określa Dziekan danego wydziału.

§ 35

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  1. uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów,
  2. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej, jeśli była wymagana na danym kierunku.
 2. Student studiów kończących się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym obowiązany jest złożyć pracę i egzamin dyplomowy nie później niż do ostatniego dnia letniej sesji poprawkowej ostatniego roku studiów.
 3. W wyjątkowych wypadkach Dziekan może przesunąć termin składania pracy dyplomowej, nie więcej jednak niż o sześć miesięcy od terminu określonego w ust. 2.
 4. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej.

§ 36

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana
 2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 3. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 18 ust. 1.

§ 37

 1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 2. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie Dziekan wydaje decyzję o:
  1. zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów lub
  2. skreśleniu z listy studentów.

§ 38

 1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów kończących się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego są wyniki uzyskane w zaliczonych latach studiów. Wynik ten obliczany jest według wzoru:
  2/3 * A + 1/3 * B
  gdzie:
  1. = średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów, o których mowa w § 18 ust. 2, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, obliczona zgodnie z § 18 ust. 1, 2 i 3.
  2. = średnia ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
 2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów kończących się egzaminem dyplomowym są wyniki uzyskane w zaliczonych latach studiów. Wynik ten obliczany jest według wzoru:
  2/3 * A + 1/3 * B
  gdzie:
  1. = średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów, o których mowa w § 18 ust. 2, uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, obliczona zgodnie z § 18 ust. 1, 2 i 3.
  2. = ocena egzaminu dyplomowego.
 3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów otrzymany przez wyrównanie średniej arytmetycznej ocen wymienionych w ust. 1 do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
  do 3,50 = dostateczny (3)
  3,51 – 4,50 = dobry (4)
  powyżej 4,51 = bardzo dobry (5)
 4. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów obliczony jak w ust. 1 i 2.
 5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 3, o jeden stopień, jeżeli student z pracy dyplomowej (jeśli była wymagana na danym kierunku studiów) lub egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre oraz w ciągu ostatnich dwóch lat studiów uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów z ocenami bardzo dobrymi i dobrymi.

IX. Postanowienia końcowe

§ 39

 1. W przypadku niejasności dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu wiążących interpretacji dokonuje Senacka Komisja Spraw Studenckich po zasięgnięciu opinii Uczelnianego Samorządu Studenckiego.
 2. Prawo zgłaszania propozycji zmian Regulaminu przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie oraz Uczelnianemu Samorządowi Studenckiemu.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie uchwalane są przez Senat w trybie art. 161 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365).
 4. Regulamin studiów wchodzi w życie z dniem 28 września 2009 r.

Regulamin studiów obowiązujący od 28.09.2009 do 27.09.2012 (149 KB)

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów